Informačná povinnosť prevádzkovateľa – prevádzkovateľ  spoločnosť X MOLD s.r.o. spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to pre naplnenie týchto účelov:

  • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vypracovanie ponúk
  • Vedenie účtovníctva – ak ste našim zákazníkom, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) sú nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • Fotografická dokumentácia – napr. zo živých akcií a podujatí organizovaných prevádzkovateľom

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.
Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie). Podrobnejšie informácie o cookies môžete získať tu

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Súbory cookies – Nutné

Tieto cookies sú nevyhnutné pre chod tejto stránky a nie je možné ich vypnúť. Zvyčajne sú v nich uložené  informácie potrebné pre aplikáciu, aby správne fungovala. V prehliadači je možné tieto cookies blokovať, ale časti stránky sa bez nich môžu stať nepoužiteľné.

Súbory cookies – Analytické

Analytické cookies sa používajú na analýzu interakcie návštevníkov  s webovou stránkou. Tieto súbory cookies pomáhajú poskytovať informácie o počte návštevníkov, miere okamžitých odchodov, zdroji návštevnosti atď.

Súbory cookies – Reklamné

Súbory cookies –  reklamné sa používajú na zabezpečenie relevantných reklám a marketingových kampaní pre návštevníkov. Tieto súbory cookies sledujú návštevníkov a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám.

Pri prechádzaní webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu a to iba za účelom:

  • merania návštevnosti a prezerania webstránky
  • prispôsobenia zobrazenia webových stránok

Webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

S kým zdieľame vaše údaje

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše údaje tretím osobám okrem prípadov, kedy mu táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, resp. je na poskytnutie údajov vyzvaný príslušnými štátnymi orgánmi alebo keď je to nevyhnutné pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nie je možné poskytovať vo vlastnej réžii. Na tieto účely využívam služby a aplikácie spracovateľov:

  • Google Ireland Ltd 
  • Facebook ireland Ltd
  • Webhouse, s.r.o.

Nie je vylúčené, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov.

Vložený obsah z iných webových stránok

Vložený obsah na tejto stránke z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o Vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies,  monitorovať Vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, pokiaľ na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Prevádzkovateľ uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):

plnenie povinností – správca dane, štátne orgány – podľa zákona, minimálne 10 rokov

zmluvná agenda – počas trvania zmluvného vzťahu

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vám oznámil či a aké údaje o Vás spracúva

Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od prevádzkovateľa žiadať, aby Vaše údaje, ktorými disponuje opravil. S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.

Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať prevádzkovateľa, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa spracúvať Vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.

Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať prevádzkovateľa aby údaje, ktoré o Vás spracúva poskytol ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo podať sťažnosť. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 32313214. Oceníme, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv prevádzkovateľa,  aby  prípadne pochybenie okamžite napravil.

Právo namietať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Poskytovanie údajov mimo Európskej únii-  akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU. Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Kontaktné informácie

V priebehu spracovania  údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa e-mailom: ria@riapontikis.com. 

Ako chránime vaše údaje

Osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na ria@riapontikis.com.